O5 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี
346 หมู่ 4 ถนนบันไดอิฐ ตำบลบ้านหม้อ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76000
โทรศัพท์ : 0 324 25492
โทรสาร : 0 324 11423
e-Mail : school@kongkaram.ac.th
website : http://kongkaram.ac.th