O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

  • * คำแนะนำ  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
    – ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ อีเมล์ (e-mail) และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่งให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
    – สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
    – ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น